Visual van aansluiting N279 met NCB-laan Veghel.
Visual van aansluiting N279 met NCB-laan Veghel.

Zo ziet de nieuwe N279 Veghel - Asten eruit

Verkeer en vervoer 6.226 keer gelezen

VEGHEL | Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant leggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten ter inzage. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de mileuffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande uitbreiding van de weg gepubliceerd zodat belanghebbenden op de plannen kunnen regeren.

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt en dat de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2-rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

Extra maatregelen
Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Nadat we samen met de regio hebben besloten tot een voorkeursalternatief voor deze N279, hebben we deze voorkeur verder in detail uitgewerkt. Bij die uitwerking hebben we rekening gehouden met wensen uit de omgeving. Zo reserveren we ten westen van Keldonk ruimte om de Goorloop te verleggen en zo ruimte te maken voor een nieuw beekdaltracé." Dit past ook bij de gezamenlijke doelstelling met het waterschap om ruimte te maken voor waterberging met oog op de klimaatverandering. Van der Maat vervolgt: "Ook zijn plannen uitgewerkt voor de wijze waarop we 46 hectare natuur gaan compenseren die door de aanpassing aan de N279 wordt aangetast  met de regio is afgesproken dat deze natuur in de directe omgeving van de weg wordt gecompenseerd. Passend bij onze Brabantse aanpak zetten we ook smart mobility-maatregelen in om de doorstroming en verkeersveiligheid op de N279 te verbeteren. Zo ontwikkelen we onder andere met de logistieke sector uit Veghel en Helmond een datasysteem dat toekomstige logistieke stromen op zowel de N279 als de omliggende steden en dorpen real-time in beeld brengt."

Inspraakmogelijkheid
Voordat het provinciale inpassingsplan later dit jaar voorgelegd wordt aan Provinciale Staten om definitief een besluit over te nemen, krijgen belanghebbenden eerst de mogelijkheid om inhoudelijk een reactie op de plannen te geven. Het ontwerp-PIP ligt ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli en gedurende die periode kunnen hierop zienswijzen worden ingediend. Op 12, 14, 18 en 19 juni worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden en nieuwe raadsleden over deze stap in de procedure te informeren. Om belangstellenden een beeld te geven van de plannen is een online kaart beschikbaar waarin de toekomstige N279 zo ver als mogelijk is ingetekend met luchtfoto's. Deze kaarten staan op: www.brabant.nl/N279.

De realisatiefase start vanaf 2020.

Afbeelding

Uit de krant